سرویس اشتراکی BigBlueButton

سرویس اشتراکی 10 نفره

یک کلاس اختصاصی
امکان اتصال 10 کاربر به صورت همزمان
3 تصویر همزمان
نگهداری ضبط جلسات تا 7 روز
عدم محدودیت زمانی
1 گیگابایت فضای آپلود فیلم و صدا
سامانه حضور و غیاب!
تحویل فوری و خودکار!

سرویس اشتراکی 20 نفره

یک کلاس اختصاصی
امکان اتصال 20 کاربر به صورت همزمان
3 تصویر همزمان
نگهداری ضبط جلسات تا 7 روز
عدم محدودیت زمانی
1 گیگابایت فضای آپلود فیلم و صدا
سامانه حضور و غیاب!
تحویل فوری و خودکار!

سرویس اشتراکی 30 نفره

یک کلاس اختصاصی
امکان اتصال 30 کاربر به صورت همزمان
3 تصویر همزمان
نگهداری ضبط جلسات تا 7 روز
عدم محدودیت زمانی
1 گیگابایت فضای آپلود فیلم و صدا
سامانه حضور و غیاب!
تحویل فوری و خودکار!

سرویس اشتراکی 40 نفره

یک کلاس اختصاصی
امکان اتصال 40 کاربر به صورت همزمان
3 تصویر همزمان
نگهداری ضبط جلسات تا 7 روز
عدم محدودیت زمانی
1 گیگابایت فضای آپلود فیلم و صدا
سامانه حضور و غیاب!
تحویل فوری و خودکار!

سرویس اشتراکی 50 نفره

یک کلاس اختصاصی
امکان اتصال 50 کاربر به صورت همزمان
3 تصویر همزمان
نگهداری ضبط جلسات تا 7 روز
عدم محدودیت زمانی
1 گیگابایت فضای آپلود فیلم و صدا
سامانه حضور و غیاب!
تحویل فوری و خودکار!

سرویس اشتراکی 60 نفره

یک کلاس اختصاصی
امکان اتصال 60 کاربر به صورت همزمان
3 تصویر همزمان
نگهداری ضبط جلسات تا 7 روز
عدم محدودیت زمانی
1 گیگابایت فضای آپلود فیلم و صدا
سامانه حضور و غیاب!
تحویل فوری و خودکار!